VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní stanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) vydává firma SKI-PI Lyže Písek Andrea Šmidmajerová IČ 72179864 se sídlem K Lipám 175, 397 01 Písek zapsaná v živnostenském rejstříku u MU Písek 330501-9619-00 (dále jen ski-pi), jako prodávající dále uvedených produktů, a to v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů, včetně vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi firmou SKI-PI a jinou osobou.
2. Každý, kdo potvrdí svým podpisem, ať již pod textem podmínek nebo na jakémkoli jiném dokumentu nebo jakoukoli jinou formou, že je s těmito podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
3. Tyto podmínky platí i v případě, že firma SKI-PI sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nadstandardní dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

I.
Použité pojmy a termíny

1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito podmínkami vystaví firmě SKI-PI objednávku. Na kupujícího se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, s výjimkou ustanovení, která jsou výslovně určena pouze pro kupujícího spotřebitele.
2. Kupujícím spotřebitelem je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání v souladu s těmito podmínkami vystaví firmě SKI-PI objednávku. Na kupujícího spotřebitele se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, zejména ustanovení, která jsou pro kupujícího spotřebitele výslovně určena.
3. Plněním se rozumí zboží dodávané firmou SKI-PI v souladu s jeho předmětem podnikání.
4. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v nabídce firmy SKI-PI, opatřeny cenou a popř. objednávkovým číslem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.
5. Nadstandardním zbožím se rozumí zboží neuvedené v nabídce, (popř. uvedené v nabídce s poznámkou „pouze na objednávku“), které firma SKI-PI dodává podle zvláštních ustanovení těchto obchodních podmínek.
6. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči firmě SKI-PI s cílem obdržet od něho plnění.
Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje, které je kupující povinen uvádět správně a pravdivě:
a) jméno a příjmení, popř. firma kupujícího,
b) bydliště, popř. sídlo kupujícího,
c) dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od bydliště nebo sídla kupujícího,
d) IČO a DIČ kupujícího, jedná-li se o firmu
e) druh zboží a jeho množství,
f) označení zboží podle položek ceníku firmy SKI-PI
h) podpis kupujícího, popř. statutárního nebo zmocněného či v běžném obchodním styku oprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn podle kupní smlouvy objednávat, včetně vypsání jeho jména,
Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je firma SKI-PI oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
Firma SKI-PI si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou objednávku, nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím.
V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je firma SKI-PI oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Splněním firma SKI-PI v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána firmou SKI-PI jako formulář ať již v písemné, elektronické či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři.
7. Dodávkou či splněním firmou SKI-PI (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak.
8. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem firmy SKI-PI, který je nedílnou součástí těchto podmínek.
9. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. III podmínek.
10. Termín splatnosti je den, který určila firma SKI-PI a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet firmy SKI-PI nebo této společnosti uhrazena v hotovosti.
11. Pokud není firmou SKI-PI vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se Ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce firmy SKI-PI ve znění jeho doplňků. Firma SKI-PI si vyhrazuje právo ceník libovolně upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle firmy SKI-PI nebo umístění ceníku na webové stránky kamenného obchodu www.ski-pi.cz.
12. Backorder je náhradní řešení pro případ, že firma SKI-PI nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že firma SKI-PI po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Nedojde-li ke splnění firmou SKI-PI v přiměřené dodatečné době, sdělí firma SKI-PI kupujícímu nejbližší možný náhradní termín dodání, popř. navrhne zrušení objednávky.

II.
Dodací podmínky

1. Předmětem koupě je zboží dodávané firmou SKI-PI. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle ceníku. Firma SKI-PI se zavazuje poskytovat informaci o vydání nových ceníků alespoň zveřejněním na internetové stránce.
2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Objednávka se činí písemnou formou na adresu SKI-PI Andrea Šmidmajerová K Lipám 175, 397 01 Písek, elektronicky na e-mail info@ski-pi.cz nebo telefonicky na číslo 608 924579, 605 826319. V případě objednávky jinou než písemnou formou si firma SKI-PI může vyžádat dodatečné potvrzení písemnou formou.
Objednávku nadstandardního zboží je objednavatel povinen učinit vždy v písemné formě.
Firma SKI-PI neprodleně po obdržení objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Potvrzení přijetí objednávky dle předchozí věty není akceptací objednávky ze strany firmy SKI-PI.
3. Firma SKI-PI je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči firmě SKI-PI splatné ke dni vystavení objednávky.
4. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty , přepravní služby, spedice, popř. vlastním rozvozem firmy SKI-PI zdarma. Pokud není uvedeno jinak.
Převzetí zboží potvrdí kupující zaměstnanci přepravní společnosti na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem, uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje a datum převzetí. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.
5. Pokud kupující nesdělí jinou adresu k provedení dodávky firmou SKI-PI platí, že místem dodání je sídlo kupujícího. V případě uvedení více adres firma SKI-PI může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.
6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat firmu SKI-PI o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje firma SKI-PI jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.

III.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře. Kupní cena je cenou zboží, balné a poštovné je zdarma, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak. Ceny zboží uvedené v nabídce jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tím není omezena možnost firmy SKI-PI uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží uvedené v nabídce firmy SKI-PI je informativního charakteru a firma SKI-PI není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Kupující je s nabídkou včetně platných cen seznámen.
2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od uskutečnění dodávky (data zdanitelného plnění). Firma SKI-PI nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu s výjimkou případů uvedených čl. VII. podmínek .
3. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:
a) jméno a příjmení, popř. firmu kupujícího,
b) sídlo nebo místo podnikání kupujícího,
c) IČO a DIČ kupujícího,
e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
f) datum splatnosti,
g) označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, pokud se nejedná o sběrnou fakturu,
h) uvedení celkové ceny k úhradě včetně DPH (firma SKI-PI není plátcem DPH)
k) číslo dodacího listu, pokud byl vystaven zvlášť,
l) zákaznické číslo, pokud je přiděleno.
4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy a na základě faktury zaslané firmou SKI-PI kupujícímu může kupující uhradit firmě SKI-PI následujícími způsoby:
a) v hotovosti v provozovně SKI-PI na adrese K Lipám 175, Písek
b) bezhotovostně převodem na účet firmy SKI-PI uvedený na faktuře;
c) dobírkou – zásilková služba DPD nebo Česká pošta
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet firmy SKI-PI. Zboží bude odesláno až po připsání příslušné částky na účet firmy SKI-PI.

IV.
Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem firmy SKI-PI, který je nedílnou součástí těchto podmínek. Pro zveřejnění reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejně ustanovení o zveřejnění těchto podmínek.
2. Pokud není ceníkem stanoveno něco jiného, firma SKI-PI poskytuje na veškeré zboží záruku v délce 24 měsíců od předání a převzetí, pokud není výrobcem poskytována záruční doba jiná. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně výměnou zboží .

V.
Vrácení zboží

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží vrátit zboží, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že zboží je vráceno zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Při splnění uvedených podmínek se firma SKI-PI zavazuje zboží převzít zpět a vystavit příslušným způsobem upravenou fakturu nebo dobropis.
To neplatí, pokud se jedná o nadstandardní zboží dle odst. 4 čl. I. podmínek.

VI.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele

1. Ustanovení této části podmínek se vztahuje pouze na kupujícího spotřebitele.
2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. odst. 2 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být firmě SKI-PI odesláno nejpozději ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
4. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel doručit na adresu provozovny firmy SKI-PI či na adresu elektronické pošty firmy SKI-PI.
5. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy je kupující spotřebitel povinen vrátit firmě SKI-PI zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží firmy SKI-PI.
6. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy vrátí mu firma SKI-PI nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od kupujícího spotřebitele přijal, a to stejným způsobem, jakým je firma SKI-PI od kupujícího spotřebitele přijala. Firma SKI-PI je oprávněna vrátit kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí firma SKI-PI kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Firma SKI-PI není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí.
7. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je firma SKI-PI oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.
8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi firmou SKI-PI a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím firmě SKI-PI vrátit i poskytnutý dárek.

VII.
Zvláštní ustanovení o nadstandardním zboží a nadstandardních službách

1. Nadstandardní zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo písemné kupní smlouvy. Na výzvu firmy SKI-PI k zaplacení finanční zálohy je kupující povinen ji složit následně po potvrzení objednávky a vystavení zálohové faktury na účet firmy SKI-PI. Záloha bude odečtena v konečné faktuře z celkové ceny objednaného zboží.
2. Firma SKI-PI může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví firma SKI-PI. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane.

VIII.
Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů firmou SKI-PI a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů firmou SKI-PI také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může firma SKI-PI pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje firmou SKI-PI bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat firmu SKI-PI o změně ve svých osobních údajích.
6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu firma SKI-PI povinna tuto informaci předat.

IX.
Ostatní ustanovení

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
2. Firma SKI-PI je oprávněna odstoupit[od jakékoli kupní smlouvy kromě ostatních případů uvedených v podmínkách rovněž v případě, že kupující zakoupil zboží, ke kterému má firma SKI-PI exkluzivní distribuční práva, od jiné osoby než od firmy SKI-PI nebo společnosti pověřené prodejem tohoto zboží firmou SKI-PI.
3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami firmy SKI-PI, a to na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení firmy SKI-PI na elektronickou adresu kupujícího.
4. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje firma SKI-PI prostřednictvím své e-mailové adresy: info@ski-pi.cz
5. Firma SKI-PI je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
6. Firma SKI-PI není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována firmou SKI-PI v elektronické nebo písemné podobě a není přístupná.
8. Strany se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle těchto podmínek především dohodou
9. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za firmu SKI-PI. Firma SKI-PI je oprávněna podmínky kdykoliv měnit nebo doplňovat. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce firmy SKI-PI www.ski-pi.cz nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější podmínky ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě podmínek se posuzují vždy podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vydává pro účely vyřizování práv z odpovědnosti za vady ze vztahů mezi firmou SKI-PI Andrea Šmidmajerová IČ 72179864, se sídlem K Lipám 175 39701 Písek, zapsanou v živnostenském rejstříku (dále jen „firma SKI-PI“) a jejími kupujícími.
Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek firmy SKI-PI (dále jen VOP) v platném znění.I. Uvedené pojmy
1. Odběratelem se rozumí kupující ve smyslu VOP.
2. Odběratelem spotřebitelem se rozumí kupující spotřebitel ve smyslu VOP. Na odběratele spotřebitele se vztahují všechna ustanovení tohoto reklamačního řádu, která jsou určena odběrateli, pokud není toto vyloučeno či výslovně uvedeno, že se vztahují pouze na odběratele spotřebitele.
3. Odpovědností za vady se rozumí:
a) odpovědnost za množství dodaného zboží
b) odpovědnost za kvalitu dodaného zboží
4. Reklamace je jednostranný písemný právní úkon odběratele směřující k uplatnění práv z odpovědnosti firmy SKI-PI za vady.
5. Převzetím zboží je okamžik potvrzení dodacího listu, popř. přepravního listu odběratelem. Potvrzením odběratel stvrzuje shodu počtu balíků, popř. výrobků s čísly uvedenými v příslušných dodacích listech.
6. Reklamačním listem se rozumí dokument vydávaný firmou SKI-PI, který odběratel obdrží po vyžádání od firmy SKI-PI.
7. Vadami zjevnými při převzetí (dále jen „zjevné vady“) se rozumí:
a) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím zboží uvedeným na dodacím listu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn titulů
b) vada množství, kterou je rozpor mezi množstvím balíků uvedeným na dokladu dopravce a počtem balíků skutečně převzatých.
Vadami podle písm. a) a b) není rozpor mezi množstvím zboží dodanýma objednaným, pokud nebyl zjištěn rozpor v těchto ustanoveních uvedený. V takovém případě se plnění firmy SKI-PI považuje za dílčí.
8. Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, to je vady, které v okamžiku převzetí nesporně existovaly, avšak odběratel je nemohl zjistit ani vynaložením veškerého úsilí.

II. Odpovědnost za vady
1. Firma SKI-PI odpovídá za množství a kvalitu zboží, tedy za to, že zboží je co do množství a kvality totožné se zbožím, které odběratel objednal.
2. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje odběratel reklamací .
3. Odběratel musí učinit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí, na adrese provozovny firmy SKI-PI, kde zboží zakoupil, nebo písemně na adresu SKI-PI Andrea Šmidmajerová K Lipám 175, 397 01 Písek, nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@ski-pi.cz, pokud není dále stanoveno jinak.
III. Zjevné vady
1. Odběratel je povinen při převzetí zboží provést prohlídku zboží vedoucí k odhalení zjevných vad. Pokud je odběrateli doručeno takové množství zboží, že je pro něho neúměrně náročné provést kontrolu celého plnění, je povinen provést statistickou kontrolu zboží. Statistickou kontrolou se rozumí prověrka 10% převzatého zboží (statistický vzorek). Provedením statistické kontroly je provedena kontrola celého množství.
Obsahuje-li statistický vzorek více než 50% výrobků se zjevnými vadami, je odběratel oprávněn s dodávkou naložit tak, jako by byla vadná v celém rozsahu. V opačném případě se pozdější reklamace přesahující 50% množství dodaného zboží neuznává. Stejně tak se neuznává reklamace zboží v množství nad 10% dodaného objemu zboží, pokud odběratel při převzetí a provedení statistické přejímky neuvedl vady zboží v množství přesahujícím tuto hodnotu.
2. Pro uplatnění práv ze zjevných vad je odběratel povinen reklamaci řádně a nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží doručit firmě SKI-PI. Řádným doručením se rozumí telefonické sdělení na číslo 608 924579 nebo 605 826319, nebo elektronické sdělení na e-mailovou adresu: info@ski-pi.cz (pro posouzení včasnosti reklamace je rozhodující doručení reklamace na zboží firmy SKI-PI), jehož obsahem musí být popis zjevné vady.
3. Reklamace se vyřizuje podle možností firmy SKI-PI poskytnutím nového odpovídajícího plnění nebo dobropisováním ceny reklamovaného zboží.
4. Pokud firma SKI-PI poskytla odběrateli náhradní plnění a teprve poté vyšly najevo skutečnosti, pro které by nemohla být reklamace uznána, provede dodatečné vyúčtování kupní ceny náhradního plnění.
IV. Skryté vady
1. Odběratel zapisuje skryté vady do reklamačního listu, který musí obsahovat:
a) označení odběratele,
b) označení vadného výrobku s uvedením katalogového čísla a názvu titulu,
c) označení množství vadného výrobku,
d) popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje,
e) jméno, adresu a podpis kupujícího, který reklamaci uplatnil,
f) datum prodeje reklamovaného výrobku,
g) datum reklamace,
h) podpis odběratele.
2. Reklamace skrytých vad vyřizují zástupci firmy SKI-PI převzetím řádně vyplněného reklamačního listu. v tištěné podobě.
3. Skryté vady se vyřizují zásadně poskytnutím dobropisu, nebo náhradním plněním.
V. Společná ustanovení
1. Předpokladem vyřízení reklamace je uznání reklamace firmou SKI-PI. Pokud není dále uvedeno jinak, okamžik poskytnutí náhradního plnění je rovněž okamžikem uznání reklamace.
2. Firma SKI-PI neuzná reklamaci:
a) která nebyla provedena včas,
b) která je provedena o vadě, jež nepochybně neexistovala v okamžiku převzetí zboží odběratelem.
3. Firma SKI-PI dále vylučuje z rozsahu své odpovědnosti tyto vady, na něž se nevztahují práva z reklamace:
a) vady obalu výrobku reklamované později než při předání a převzetí,
b) mechanické poškození výrobku kupujícím, popř. nečistoty apod.,
c) u zboží označeného nálepkami s cenami, popř. obaly jiných osob,
d) veškeré další vady uplatněné kupujícím, pokud je zřejmé, že při převzetí zboží nemohly existovat.
4. Náklady s vyřízením oprávněné reklamace nese firma SKI-PI.
5. Tento reklamační řád platí ode dne jeho vydání do jeho zrušení nebo do vydání reklamačního řádu s pozdějším datem.
6. V dalším se reklamační řízení řídí v případě odběratele ustanovením § 1914 až 1925 a ustanovením § 2099 a 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v případě odběratele spotřebitele navíc ustanovením § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

AKTUALITY

24. 12. – 26. 12.    ZAVŘENO
27. 12. – 29. 12.    16.00 – 19.00
30. 12. a 31. 12.    ZAVŘENO
1. 1. 2024    ZAVŘENO
2. 1. 2024    16.00 – 19.00

PRACOVNÍ DOBA

PO – PÁ   16:00 – 19:00 h.
SO – NE   17:00 – 20:00 h.

Zavolejte nám:
+420 608 924 579
+420 605 826 319

KAMENNÝ OBCHOD

SKI-PI – lyže Písek, Andrea Šmidmajerová

K Lipám 175, 397 01 Písek
IČ: 72179864
Pracovní doba:  PO – PÁ   16:00 – 19:00 h.
SO – NE   17:00 – 20:00 h.
Zavolejte nám: +420 608 924 579, +420 605 826 319
Web: https://www.ski-pi.cz | e-mail: info@ski-pi.cz

GOOGLE MAPY

PŘÍJEZD

Přijíždíte od Prahy?

“Ve směru od Prahy odbočte u autoservisu FORD před benzinovou stanicí MOL vpravo a poté jeďte směrem přes železniční přejezd Hradišťskou ulicí nahoru. Na první křižovatce odbočte vlevo do ulice K lipám pořád nahoru okolo stavební firmy KOČÍ. Asi po 200 m vpravo najdete sídlo naší půjčovny v rodinném domě čp. 175.”

Přijíždíte od Českých Budějovic?

“Ve směru od Českých Budějovic odbočte u supermarketu BILLA vpravo a poté jeďte směrem na most okolo benzínové stanice MOL přes železniční přejezd Hradišťskou ulicí nahoru. Na první křižovatce odbočte vlevo do ulice K lipám pořád nahoru okolo stavební firmy KOČÍ. Asi po 200 m vpravo najdete sídlo naší půjčovny v rodinném domě čp. 175.”